Arenguvestluste läbiviimise kord

                                                                                                                                                                                             KINNITATUD

                                                                                                                                                                   direktori 08. jaanuaril 2015.a 

                                                                                                                                                                                   käskkirjaga nr 1-1-ü

                                                                                                                                Kooskõlastatud õppenõukogus 05.01.2015 nr 1

                                                                                                                                                                   ja Hoolekogus 22.12.2014.a.

 

KOHTLA-JÄRVE MALEVA PÕHIKOOLI ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD

(kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lg 5-7 alusel)

1. Üldsätted

1.1. Arenguvestlus on õpilasega üks kord aastas toimuv individuaalne vestlus, mille eesmärgiks on õpilase arengu toetamine.

Arenguvestluse põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

1.2. Arenguvestluse viib läbi klassijuhataja.

1.3. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Vajaduse korral

kaasatakse ka teovõimelise õpilase vanem, kui õpilane on andnud selleks nõusoleku, teisi koolitöötajaid, tugispetsialiste

ning õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse esindajaid.

2. Arenguvestlusest teatamine

2.1. Arenguvestluse läbiviimise aja lepib klassijuhataja kokku õpilasega ja annab sellest vanemale teada e-kirja või

kirjaliku teatise teel (LISA 1).

3. Arenguvestluse läbiviimine

3.1. Kaks nädalat enne arenguvestlust annab klassijuhataja õpilasele täitmiseks eneseanalüüsiankeedi (LISAD 3-4) ning

lisab selle pärast vestlust õpilase arengumappi.

3.2. Klassijuhataja võib õpilase eneseanalüüsiks kasutada käesoleva korra lisades 3-4 toodud ankeete või koostada ankeedi

ise, kooskõlastades selle eelnevalt õppealajuhatajaga.

3.3. Enne arenguvestlust tutvub klassijuhataja õpilase eneseanalüüsiga.

3.4. Õpilase eneseanalüüsi tulemused ja vestluse käigus teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalsed ning ei

kuulu vestlusel osalejate kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele(va juhul, kui tuleb avalikuks, et laps on ohus

või kui probleemi on võimalik lahendada ainult võrgustikutööna, nt koolikohustuse mittetäitmine, agressiivne käitumine jms.

Sellisel juhul kontakteerub klassijuhataja vastava ala spetsialistiga, olles sellest eelnevalt lapsevanemat informeerinud).

3.5. Arenguvestlus toimub privaatses ruumis.

3.6. Arenguvestluse toimumist kinnitavad osapooled allkirjaga vastaval blanketil (LISA 2), mis säilitatakse õppeaasta lõpuni

ja esitatakse klassijuhataja aastavestlusel õppealajuhatajale.

3.7. Arenguvestlusest vormistatakse kirjalik, kõikide osavõtjate poolt allkirjastatud lühikokkuvõte (LISA 5), mida säilitatakse

klassijuhataja arenguvestluste kaustas kuni õpilase kooli lõpetamiseni või koolist lahkumiseni. Seejärel  kokkuvõtted

arenguvestlustest hävitatakse.

4. Lõppsätted

4.1. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks

õppenõukogule ja hoolekogule.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            LISA 1

TEATIS LAPSEVANEMALE

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusele §37 lg 4 korraldab kool õpilase arengu toetamiseks temaga vähemalt üks

kord õppeaasta jooksul arenguvestluse, kus osalevad õpilane, klassijuhataja ning mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes

ja arengu eesmärkides.

Õpilase nimi: __________________________________________________________________________

Arenguvestluse kuupäev _______________________________, kellaaeg _______________

 

Klassijuhataja   nimi:………………………………..                                                                                                      

Kuupäev: ………………………                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                    LISA 2

ARENGUVESTLUSE TOIMUMISE ALLKIRJASTAMISE LEHT

Õpilase nimi

Vestluse

toimumise

aeg

 

Õpilase allkiri

(vajadusel ka vanema allkiri)

 

Klassijuhataja

allkiri

 

Märkused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         LISA 3

ARENGUVESTLUSE ENESEANALÜÜSI ANKEET

Õpilase nimi _________________________________________________ klass __________

 

Eelmise arenguvestluse eesmärgid olid: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I Mina klassikaaslasena

 

Alati

Mõnikord

Harva

Saankõigiomaklassikaaslastegahästiläbi

 

 

 

Aitan ja toetan oma klassikaaslasi

 

 

 

Klassikaaslased suhtuvad minusse hästi

 

 

 

Suhetes klassikaaslastega on mul probleeme

 

 

 

 

Kuidas ma ennast kui klassikaaslast iseloomustan? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Tahan endas muuta: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kuidas ma iseloomustan oma klassi? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kes ja miks on minu klassis mulle eeskujuks? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

II Mina õpilasena

 

Alati

Mõnikord

Harva

Töötan tunnis hoolsalt

 

 

 

Mul on vajalikud töövahendid kaasas

 

 

 

Mul on kodused tööd korralikult tehtud

 

 

 

Oskan rühmatöös arvestada kaaslastega

 

 

 

Võimaldanteistelrahulikustöökeskkonnasõppida

 

 

 

Minu tööraamatud ja vihikud on hästi hoitud

 

 

 

Minu käekiri on loetav

 

 

 

Käitun viisakalt koolis ja väljaspool kooli

 

 

 

Pühendun õppimisele ja pingutan selle nimel

 

 

 

 

Kuidas ma ennast õpilasena iseloomustan? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Missugustes õppeainetes ja tegevustes olen endaga rahul?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Missugustes õppeainetes ja tegevustes pean ennast rohkem pingutama? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Minu eesmärgid õppimises on: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kuidas saavad õpetajad mind aidata? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kuidas saavad vanemad mind aidata?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III Mina ise

 Minu parimad iseloomuomadused on:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Missugune ma olen kodus?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Mis mind huvitab ja millega tegelen peale õppimise?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Milles olen andekas?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Millest unistan?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Õpilase allkiri:                                                           Kuupäev _____________________

 

                                                                                                                                                                       LISA 4

ARENGUVESTLUSE ENESEANALÜÜSIANKEET (I – III KLASS)

Õpilasenimi ________________________________________________ klass __________

 

Alati

Tavaliselt

Mõnikord

 

Harva

Mitte

kunagi

☺Arvan, et käitun viisakalt

 

 

 

 

 

☺Täidan antud lubadused

 

 

 

 

 

☺Hoian puhtust ja korda

 

 

 

 

 

☺Olen aus

 

 

 

 

 

☺Mulle meeldib õppida

 

 

 

 

 

☺Mul on kodused ülesanded tehtud

 

 

 

 

 

☺Saan kaaslastega hästi läbi

 

 

 

 

 

☺Hoian oma ja teiste asju

 

 

 

 

 

☺Kuulan vanemate ja õpetajate nõuandeid

 

 

 

 

 

 

Mida ma teen pärast kooli? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mida ma oskan hästi teha? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mis mulle meeldib? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kellest või millest ma unistan? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vanema ja lapse allkirjad _______________________________________ Kuupäev:

 

                                                                                                                                                                      LISA 5

ARENGUVESTLUSE KOKKUVÕTE

Õpilase nimi: ……………………………………………………………………………………

Klass: ……………………………………………………………………………………………

Arenguvestluse läbviimise aeg: ………………………………………………………………...

Arenguvestluse osalejad: ……………………………………………………………………….. 

                                               …………………..……………………………………………………

Õpilase tugevad küljed:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….......................................................................................................

Eesmärgid eelolevaks perioodiks:

………………………………………………………………………………………………………………............................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......................................................................................................

 

Kokkulepped, kuidas eesmärkideni jõuda

Õpilane: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lapsevanem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Klassijuhataja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allkirjad:         Õpilane                                                             Lapsevanem

                        Klassijuhataja