Vastuvõtt

Meie kooli iseloomustab multikultuursus, kus kõrvuti õpivad nii eesti kui vene keelt kõnelevad noored.
Uuel õppeaastal võtame vastu õpilasi järgmistesse klassidesse:

• eesti keel emakeelena 1. klassi
• eesti keel teise keelena 1. klassi

1. klassi võetakse vastu koolikohustuslikud lapsed, kes jooksva aasta 1.oktoobriks on saanud 7. aastaseks.

Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis õppiva asuvate õpilaste registreerimine toimub kooli sekretäri juures tööpäevadel kella 9:00 - 14:00 aadressil Maleva tn 4, Iidla, info telefonil 337 7781 Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teevad põhikooli direktor ja direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

 

word Taotlus 1. klassi astujale

wordTaotlus 2.-9.klassi astujale

 

Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Maleva põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord
(Kinnitatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 27. veebruari 2013 määrusega nr 157)

§ 1. Reguleerimisala

(1) Põhikooli õpilaste vastuvõtmisel juhindub Maleva Põhikool "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest" ning haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud "Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korrast".

(2) Korraga sätestatakse õpilaste Maleva Põhikooli vastuvõtmise kord 1.-3. kooliastmel.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Vastuvõtmist 1.-3. kooliastmele võib vastavalt § 3 alusel kehtestatud kooli vastuvõtutingimustele taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

(2) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

(3) Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub kooli teeninduspiirkonnas.

§ 3. Kooli vastuvõtu kord

(1) Kooli vastuvõtu korra eelnõu valmistab ette direktor ning vastuvõtu korra kinnitab kooli pidaja. Enne vastuvõtu korra kinnitamist esitab linnavalitsus selle eelnõu kooli hoolekogule arvamuse avaldamiseks.

(2) Kool avalikustab vastuvõtu korra «Avaliku teabe seaduse» alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.

(3) Vastuvõtu korras määratakse vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord.

§ 4. Taotlus isiku kooli vastuvõtmiseks

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja;
2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
3) sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
4) õpilase ühest koolist teise üleminekul esitab isik järgmised dokumendid või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad:

a) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

b) tervisekaardi;

c) direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

d) kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi keskel;

(2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK