Koostöö Rõuge Põhikooliga, jätk

вкл. .

24. aprillil 2015.akülastasid meie kooli Rõuge Põhikooli õpetajad. Kohtumine toimus projektitöö „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ raames, mis sai toetuse SA Innove poolt.

Visiidi eesmärgiks oli tutvumine keelekümbluseganing teadmiste ja oskuste omandamine tööks muukeelsete lastega. Rõuge Põhikooli on viimase kahe õppeaasta jooksul asunud õppima õpilasi, kelle koduseks keeleks ei ole riigikeel, vaid läti, saksa või vene keel. Lisaks on kooli asunud õppima ka õpilane, kes esimesed viis kooliaastat omandas haridust Iirimaal. Rõuge kool peab olema valmis õpetama kõiki neid õpilasi ning kohandama oma õppetöö selliselt, et õpilane tunneks end koolis turvaliselt ja integreeruks võimalikult kiiresti klassi- ja kooli keskkonda ning hiljem ka ühiskonda.Muutused õppetöös saavad alguse õpetajate mõttemaailma muutusest, pidevast täiendõppest ja tutvumisest erinevate praktikatega. Üks võimalus täiendõppeks on kogemuste omandamine praktikutelt. Sellest tingituna oli partneriks valitud meie kool, kellel on pikaajaline kogemus keelekümbluse rakendamise osas.  Rõuge Põhikooli õppealajuhataja ja projektijuht Ere Käis pidas koostöööpartneri valikul tähtsaks selle, et „Kohtla-Järve Maleva Põhikoolil on pikaajaline kogemus keelekümbluse rakendamise osas ning kõige paremateks koolitajateks on praktikud ise. Tänu sihikindlale tegevusele on koolist kujunenud omanäoline kool, kus lõimitud on kaks kultuuri ja toimub edukas integratsioon. Kool on saanud „Keelekümblusasutus 2013“ autasu“.

Kohtumise päevakavas oli tutvumine kooli juhtkonna ja kooliga, lahtised tunnid keelekümblusklassides, praktikute kogemuste jagamine (Erika Kalmus ja Eva Adamson „Keelekümblustunni eripära ja aktiivõppe meetodid“; huvijuht Piret Pihu „Mitmekultuurilisus huvitegevuse kaudu“) ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse külastamine.

Rõuge Põhikooli õpetajad said teadmisi keelekümbluse kohta. Nüüd nad tunnevad end kindlamana ning oskavad kasutada kaasaegseid võtteid muukeelsete õpilaste õpetamisel ja integreerimisel Eesti ühiskonda.

Tulevikus on võimalik ka õpilasvahetus ning laagrite korraldamine nii Rõuges kui ka Kohtla- Järvel.

 

Tatjana Kossjuk, õppealajuhataja ja projekti koordinaator

 

Продолжение сотрудничества со школой Рыуге из Вырумаа

24 апреля 2015 г. нашу школу посетили учителя основной школы Рыуге. Встреча состоялась в рамках проектной деятельности, поддержанной целевым учреждением Innove.Целью визита было знакомство с языковым погружением и получение знаний и умений для работы с иноязычными детьми.

Haridus ja Noorteamet
Haridus- ja Teadusministeerium
Keelekümblusprogramm
Erasmus plus
Tagasikooli
Ivol
KIK